ลงชื่อเข้าใช้งาน

*ใช้รหัสเดียวกับอีเมล์ หรือระบบอินเทอร์เน็ตหรือ MS Team
Phone
(+66) 053 873270 - 71
E-mail
maejo_university@mju.ac.th
Address
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290