สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
แบบประเมินผล โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเคมี(1)
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ นายณรงค์ โยธิน(1)
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (จิตบริการ)_นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (จิตบริการ)_นายทวิช เตี่ยไพบูลย์