สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร สนม.ที่มีต่อการดำเนินโครงการกาดแม่โจ้วางใจ พ.ศ.2563
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2562(1)(1)
แบบประเมินผลกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา หัวข้อ “กฎหมายและสถานการณ์ประมงไทยในปัจจุบัน” โดย คุณนายเสน่ห์ รัตนสำเนียง ประมงอำเภอจอมทอง วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม FT 1301 คณะเทคโนโล
กิจกรรมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 ปศุสัตว์อินทรีย์ โดยคุณซิมโอน -อ.พชรพร
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2564 (นายสำเนาว์ คชเดช)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านบริการถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2564 (นางสาวอรุณี อุทิศไทย)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้าน ซัก/อบ/รีด เสื้อผ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2564 (นางทิพาภรณ์ นาคแก้ว)
แบบตรวจสอบและประเมินความสะอาด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ Data Center & Dashboard ประจำปี 2564
แบบประเมินองค์ความรู้วิถีประมงพื้นบ้าน