สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

โครงการชี้แนะแนวทางการเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการ: บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ : โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า สกลนคร
โครงการ: บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ : การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนเมืองเทศบาลนครสกลนคร
แบบสอบถามการพักอาศัยในหอพักของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามเกี่ยวกับบัณฑิตใหม่ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามความต้องการกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ/ความเข้าใจ/การนำไปใช้ โครงการอบรม Cloud สำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (service mind) นายฐิติวัสส์ เดชเรือง
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย