สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Power Point สำหรับนักศึกษา ICT วันที่ 26 กันยายน 2563
แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณหอพักนักศึกษา
แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (อาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์)
แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (นางณิชาพล บัวทอง)