สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในและภายนอกสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ