สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบประเมินการบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) 2563
แบบประเมินการรับบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบประเมิน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
แบบประเมิน กิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2563
แบบประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีพ.ศ.2563
แบบประเมินกิจกรรมหล่อเทียน โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 และวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 63 หลักสูตร 4 ปี
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 63หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส63
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการรักษาความปลอดภัยและจราจรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้