สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

แบบประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines”
แบบสอบถาม โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจ/ความเข้าใจ/การนำไปใช้ โครงการอบรม Cloud สำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563
แบบประเมินผล โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามสถาบัน ครั้งที่ 15 (Triple Bond Games)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (service mind) นายฐิติวัสส์ เดชเรือง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ
แบบประเมินผลความพึงพอใจการอบรม โครงการ สำนักงานสีเขียว Green office มุ่งสู่ Well being มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจตบริการของนายณรงค์ โยธิน
ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์