สำหรับแบบสอบถามปิด
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับแบบสอบถามทั่วไป
เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถามอื่นๆ

โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำนอกห้องเรียน ประจำปี 2562
โครงการ Maejo Fisheries Professional ประจำปี 2562
การให้บริการระบบห้องเรียน Smart Classroom อาคารเรียน80 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบประเมินการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการ และการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานฤดูร้อนและสหิกิจศึกษา ประจำปี 2562
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563” คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรมบรรยาย ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว
โครงการสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานและปฐมนิเทศสหกิจศึกษา)
แบบประเมินความถูกต้องและระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 2562