แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการทุกระดับด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
   
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.798
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.51   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.5   มากสุด: 2   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
49.1%, 137 เพศชาย
50.9%, 142 เพศหญิง
2 ตำแหน่ง
ค่าเฉลี่ย: 1.15   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.49   มากสุด: 3   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
90.32%, 252 นักศึกษา
4.3%, 12 บุคลากร
5.38%, 15 ผู้รับบริการ
3 สาขาวิชา
ค่าเฉลี่ย: 2.73   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.78   มากสุด: 6   น้อยสุด: 1   ความถี่: 279
39.78%, 111 สาขาววิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
12.19%, 34 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
15.77%, 44 สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.96%, 25 สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
13.62%, 38 สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
9.68%, 27 อื่นๆ
ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการใช้บริการตามความเป็นจริง
ค่าเฉลี่ย: 4.926
1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.95   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.23   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
0%, ปานกลาง
5.38%, 15 มาก
94.62%, 264 มากที่สุด
2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
ค่าเฉลี่ย: 4.9   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.34   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
1.08%, 3 ปานกลาง
7.89%, 22 มาก
91.04%, 254 มากที่สุด
3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย: 4.91   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.29   มากสุด: 5   น้อยสุด: 4   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
0%, ปานกลาง
9.32%, 26 มาก
90.68%, 253 มากที่สุด
4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ
ค่าเฉลี่ย: 4.94   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.25   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
0.36%, 1 ปานกลาง
5.02%, 14 มาก
94.62%, 264 มากที่สุด
5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการโดยรับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว
ค่าเฉลี่ย: 4.94   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.26   มากสุด: 5   น้อยสุด: 3   ความถี่: 279
0%, น้อยที่สุด
0%, น้อย
0.36%, 1 ปานกลาง
5.73%, 16 มาก
93.91%, 262 มากที่สุด
ตอนที่3
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-เป็นบุคลากรที่น่ารัก รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ช่วยเหลือและแก้ปัญหานักศึกษา
-คุยง่ายสนุกใจดี
-สั่งข้าวครับ
-ให้คำแนะนำเข้าใจง่ายคับ
-ให้คำแนะนำที่ดีครับ
-อยากให้มีบุคลากรแบบนี้ในมหาลัยเพราะว่าพี่อี๊ดเป็นคนที่รับฟังทุกๆปัญหาของเด็กและสามารถให้คำปรึกษาได้กับทุกคน
-ครูใจดี
-ครูคุยสนุกให้คำแนะนำใด้เป็นอย่างดี
-ใจดีคับ
-ครูมาไวฮัฟ
-ครูกลับช้าทำงานเย็นงั้บ
-ครูน่ารักงั้บ
-ครูแต่งกายเรียบร้อยฮะ
-ใจดีคับ
-ครูใจดีทำงานเกินเวลาฮะ
-สวยค่ะ
-คุยง่ายสนุกใจดี
-ใจดีคับ
-ให้คำแนะนำที่ดีครับ
-ครูเรียบร้อยครับ
-ข้าวอร่อยฮะ(ตอนกักตัว)
-ห้องสะอาดฮะ
-ครูวัยรุ่นคับ
-ครูพร้อมบวกเวลานักศึกษาเดือดร้อนจะเข้าช่วยเหลือ
-ดีเยี่ยม
-ขอให้ทำดีแบบนี้ต่อไป
-น่ารัก เป็นกันเอง ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะ
-ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเลย คุยได้ทุกเรื่อง เป็นกันเองมากๆ
-อยากให้มีบุคลากรแบบนี้ในทุกๆสถาบันเลย เพราะน่ารักมากค่ะ
-แจ้งข้อมูลงานกิจกรรมให้บ่อย ๆ
-น่ารักมากค่ะ
-ไม่มีค่ะ
-บริการดีมาก
-บริการดีมาก
-ไม่มี
แบบสอบถามอื่น ๆ
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Term projects รายวิชา พล341 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่นำสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม ระบบการพบอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Ms Teams
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564”
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565”
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร