ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไป
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน
  1 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกงาน

  2 ความเหมาะสมของที่พักของนักศึกษาฝึกงาน

  3 ความเหมาะสมของลักษณะงานที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ

  4 ระดับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

  5 ระดับการนำความรู้และประสบการณ์หลังจากฝึกงานเสร็จสิ้นไปใช้ประโยชน์

  6 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึกสหกิจศึกษา

ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ระดับความพึงพอใจและการนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ
-
  1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ประเมินธรรมาภิบาลของคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี 2566(1)
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2566)
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินความพึงพอใจต่อด้านสภาพแวดล้อมทางภายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะฯ 2566
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566(1)
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2566