แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ประเมินธรรมาภิบาลของคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปี 2566(1)
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2566)
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินความพึงพอใจต่อด้านสภาพแวดล้อมทางภายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะฯ 2566
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566(1)
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2566