ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
  1 เพศ


  2 ท่านเคยใช้ Cloud ทั้ง Office365 และ Google Apps for Edu มาก่อนหรือไม่


  3 ประเภทผู้ตอบคำถาม


  4 คณะ/สาขา
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
  1 ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Office365/GMaejo เพียงใด

  2 หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Office365/GMaejo เพียงใด

  3 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/การเรียน ได้เพียงใด

  4 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการอบรม

ตอนที่3
คำอธิบาย : ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
  1 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรม "รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานประเพณี ปีใหม่เมืง"
โครงการเข้าร่วมงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 48
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการดำเนินงานหลักสูตร การดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
แบบสอบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ภาคเรียนที่ 2/2566
แบบสอบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ภาคเรียนที่ 2/2566
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการเสริมสร้างความรู้เชิงปฏิบัติในการจัดการธุรกิจประมง วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2567ณ จังหวัดชลบุรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงนอกห้องเรียน วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567