ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
  1 ผู้ประเมินตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพ
  1 ความเพียงพอของเครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า/เตารีด

  2 ความสะอาดของเสื้อผ้าที่ส่งซักอบรีด

  3 น้ำยาซักผ้า/ผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่ใช้ในการซักอบรีด

  4 ความเรียบร้อยในการจัดเรียงเสื้อผ้า

  5 ระบบการตรวจเช็คเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงาน

ด้านการให้บริการ
  1 การสื่อสารของเจ้าหน้าที่กับผู้ให้บริการ

  2 ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  3 ความรวดเร็วในการซักอบรีด

  4 การอำนวยความสะดวกกรณีงานเร่งด่วน

  5 การจัดระบบความสะดวกในการเข้าใช้บริการในร้าน

ด้านอื่น ๆ
  1 การแต่งกายและแสดงกิริยาวาจาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  2 การรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณร้าน

ตอนที่ 3
คำอธิบาย : -
อื่น ๆ
  1 ท่านต้องการให้มีการบริการประเภทใด โปรดระบุ
  2 โปรดให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
สำรวจการบรรลุ PLO ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้าน ซัก/อบ/รีด เสื้อผ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางอรปรียา ดำแก้ว)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านบริการถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางสาวอรุณี อุทิศไทย)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางมริกา ทั่งเนียม)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางบุปผา โมโทคน)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นายสำเนาว์ คชเดช)