ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ประเมินหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2566 (รายบุคคล)
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
  1 ผู้ประเมินตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน
  1 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ

  2 ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

  3 คุณภาพของงานที่ได้รับการบริการ

  4 การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย

  5 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง

  6 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

  7 มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

  8 การตรงต่อเวลา

  9 ได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด

  10 มีความเสียสละ และมีน้ำใจในการคำแนะนำต่อผู้อื่น

แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567”
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี
แบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ดร.ณรงค์ โยธิน