แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสำรวจการเลือกลงทะเบียนรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา (ฝึกงาน 4 หรือ 6 เดือน) และ สศ498 การเรียนรู้อิสระ (ฝึกงาน 2 เดือน) ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 63 เพื่อวางแผนสำหรับฝึกงานซัมเมอร์ หรือ 1/66
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นางพรลภัส พงษ์พานิช(1)
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2565
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ