ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
  1 เพศ


  2 อาชีพ

ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดทำเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรม
  1 ท่านคิดว่ากิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด

  2 ท่านคิดว่ากิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการอนุรักษ์สืบสานและสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา สร้างจิตสำนึกด้านความกตัญญู ความเคารพผู้อาวุโสมากน้อยเพียงใด

  3 ท่านคิดว่ากิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรมากน้อยเพียงใด

  4 ความพึงพอใจในภาพรวม ของการจัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565

ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการทำงานมีสุข บุคลิกสดใส อาชีพเสริมสุขใจ ด้วยรักและห่วงใยชาวแม่โจ้
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลอาคาร
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ ดร.ณรงค์ โยธิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางพรลภัส พงษ์พานิช