ตั้งแต่วันที่ 04 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
เพื่อติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลหน่วยงาน
1. ข้อมูลหน่วยงาน
  1 ชื่อหน่วยงาน
  2 ชื่อ-สกุลผู้ดูแลอาคาร
  3 เบอร์มือถือ
  4 อาคารที่ดูแล
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการทำงานมีสุข บุคลิกสดใส อาชีพเสริมสุขใจ ด้วยรักและห่วงใยชาวแม่โจ้
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลอาคาร
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ ดร.ณรงค์ โยธิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางพรลภัส พงษ์พานิช