ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
จิตบริการ (Service Mind) ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการทุกระดับด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
ตอนที่1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
  1 เพศ


  2 ตำแหน่ง  3 สาขาวิชา


ตอนที่2
จิตบริการ
  1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ

  2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ

  3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ

  5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว

แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการทำงานมีสุข บุคลิกสดใส อาชีพเสริมสุขใจ ด้วยรักและห่วงใยชาวแม่โจ้
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
แบบสอบถามกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลอาคาร
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ ดร.ณรงค์ โยธิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางพรลภัส พงษ์พานิช