แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ความพึงพอใจต่อสื่อสารคดีผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงจังหวัดชุมพร
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก สำหรับชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ "ระบบยานพาหนะ" ประจำปี 2564
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 64 หลักสูตร 4 ปี
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในและภายนอกสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2563