ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
รายละเอียดการประเมินการเรียนการสอน
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมายในช่องผลการสำรวจตามความเป็นจริง
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  2 อากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม





  3 ขนาดของเก้าอี้ที่นั่งเรียนมีความเหมาะสม / โต๊ะ เก้าอี้ อาจารย์เหมาะสม





  4 แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม





  5 ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสรรถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว





  6 ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน





  7 พื้นที่ทั้งภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคาร สะอาด





  8 มีบริเวณนั่งพักรอเพียงพอ





  9 มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก





  10 มีที่ทิ้งขยะในอาคารเพียงพอ





  11 ห้องน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น





  12 ขั้นตอนในการขอใช้ห้องเหมาะสม รวดเร็ว





  13 เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลในการขอใช้บริการรวดเร็ว สะดวก





  14 เจ้าหน้าที่ในอาคารเรียน ให้บริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี





  15 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ได้





  16 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในอาคารเรียนอยู่ในระดับใด





ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องเรียนและอาคาร 80 ปี
  1 ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา





สถานะภาพผู้ใช้บริการ
คำอธิบาย : ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : ประเภทของผู้รับบริการ
  1 สถานะภาพผู้ใช้บริการ



ห้อง
คำอธิบาย : อาคารเรียน
คำอธิบาย : ประเภทของผู้รับบริการ
  2 อาคารเรียน



แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาเอก
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี