แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566”
แบบประเมินการสร้างความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่าง ๆ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2565
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทางการประมง
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ