ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 กรกฎาคม 2565
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (คำถามแยกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับปริญญาตรี 2.ระดับปริญญาโท และ 3.ปริญญาเอก) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ได้แก่ นักศึกษา, ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, ผู้ปกครอง, นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ, อาจารย์, บุคลาการสายสนับสนุน, บุคลากร, อาจารย์หรือบุคลากรเกษียนอายุ
หน่วยงานความร่วมมือในและต่างประเทศ, นักวิจัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 ข้อมูลทั่วไป
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 กลุ่ม/ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม
  1.1 หากประเภทกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตของท่าน เป็นอื่นๆ (1.00) โปรดระบุ....
  2 โปรดกรอกชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน/สถานประกอบการของท่าน
  3 ท่านเกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในระดับการศึกษาใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ)2 ความสำคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คำอธิบาย : โปรดให้คะแนนความสำคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกข้อ ตามลำดับ สิ่งใดสำคัญที่สุด/ที่ท่านว่าสำคัญที่สุด (โดยกำหนดให้หมายเลข 5 = สำคัญมากที่สุด และน้อยลงจนถึง 1
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม (ระดับปริญญาตรี)

  2 การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม (ระดับปริญญาโท)

  3 การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม (ระดับปริญญาเอก)

  4 มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด)- (ระดับปริญญาตรี)

  5 มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด)- (ระดับปริญญาโท)

  6 มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด)- (ระดับปริญญาเอก))

  7 มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทำให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner)-(ระดับปริญญาตรี)

  8 มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทำให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner)-(ระดับปริญญาโท))

  9 มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทำให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner)-(ระดับปริญญาเอก)

  10 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฏระเบียบของสังคมและองค์กร-(ระดับปริญญาตรี)

  11 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฏระเบียบของสังคมและองค์กร-(ระดับปริญญาโท)

  12 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฏระเบียบของสังคมและองค์กร-(ระดับปริญญาเอก)

  13 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสารได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ-(ระดับปริญญาตรี)

  14 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสารได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ-(ระดับปริญญาโท)

  15 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสารได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ-(ระดับปริญญาเอก)

  16 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง เขียนพอได้ -(ระดับปริญญาตรี)

  17 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง เขียนพอได้ - (ระดับปริญญาโท)

  18 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง เขียนพอได้ -(ระดับปริญญาเอก)

  19 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ-วิจัยได้อย่างแม่นยำ -(ระดับปริญญาตรี)

  20 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ-วิจัยได้อย่างแม่นยำ -(ระดับปริญญาโท)

  21 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ-วิจัยได้อย่างแม่นยำ -(ระดับปริญญาเอก)

  22 มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ-(ระดับปริญญาตรี)

  23 มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ-(ระดับปริญญาโท)

  24 มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ-(ระดับปริญญาเอก)

  25 มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา-(ระดับปริญญาตรี)

  26 มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา-(ระดับปริญญาโท)

  27 มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา-(ระดับปริญญาเอก)

  28 มีวิจารณญานในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน-(ระดับปริญญาตรี)

  29 มีวิจารณญานในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน-(ปริญญาโท)

  30 มีวิจารณญานในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน-(ระดับปริญญาเอก)

  31 สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ได้ดี-(ระดับปริญญาตรี)

  32 สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ได้ดี-(ระดับปริญญาโท)

  33 สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ได้ดี-(ระดับปริญญาเอก)

  34 สามารถบริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ-(ระดับปริญญาตรี)

  35 สามารถบริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ-(ระดับปริญญาโท)

  36 สามารถบริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ-ปริญญาเอก

  37 เชื่อมั่นในพลังสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่-(ระดับปริญญาตรี)

  38 เชื่อมั่นในพลังสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่-(ระดับปริญญาโท)

  39 เชื่อมั่นในพลังสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่-(ระดับปริญญาเอก)

  40 ด้านทักษะและวิชาชีพที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด-ระดับปริญญาตรี (กรุณาเลือกตอบที่สำคัญที่สุด 3 ด้าน)


  41 ด้านทักษะและวิชาชีพที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด-ระดับปริญญา โท(กรุณาเลือกตอบที่สำคัญที่สุด 3 ด้าน)  42 ด้านทักษะและวิชาชีพที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด-ระดับปริญญาเอก (กรุณาเลือกตอบที่สำคัญที่สุด 3 ด้าน)3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม
คำอธิบาย : ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ข้อเสนอและและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
  1 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  2 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  3 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการทำงานมีสุข บุคลิกสดใส อาชีพเสริมสุขใจ ด้วยรักและห่วงใยชาวแม่โจ้
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี(1)
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาโท สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาเอก(1)
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลอาคาร
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2564
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการ ของ ดร.ณรงค์ โยธิน