ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปัจจุบัน ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ โดยการตอบแบบสอบถามนี้ จะเป็นการแสดงผลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละท่านแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของคณะต่อไป
ข้อมูลของนักศึกษา
คำอธิบาย : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ให้นักศึกษากรอกข้อมูลชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ใช้สำหรับยืนยันตัวตนและเช็คชื่อผู้กรอกแบบสอบถามเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงเห็นกรอกข้อมุลแบบสอบถามที่ท่านกรอก ฉะนั้น ข้อมูลในตอนอื่นจะแสดงผลออกมาเป็นสรุปในภาพรวม
ตอนที่ 1ข้อมูลเบื้องต้น
  1 ระดับปริญญา


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
คำอธิบาย : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
5 หมายถึง พอใจระดับมากที่สุด 4 หมายถึงพอใจระดับมาก 3 หมายถึงพอใจระดับปานกลาง 2 หมายถึงพอใจระดับน้อย 1 หมายถึงพอใจระดับน้อยที่สุด
  8.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

  8.2 การใช้สื่อประกอบการสอน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

  8.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้

  8.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล

  8.5 มีการบูรณาการงานวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/การบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน

  8.6 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน

  5.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน

  5.2 อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

  5.4 อาจารย์ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

  5.5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู

  11. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 11.1 บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  11.2 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ

  1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  2 โครงสร้างของหลักสูตร

  3 เนื้อหาที่เปิดสอนของหลักสูตร

  4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  6 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

  7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

  9 กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

  10 การวัดและประเมินผลการศึกษา

  12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำอธิบาย : ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม อ้างอิงแบบสอบถามหลัก จากงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาเอก
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี