ตั้งแต่วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 01 ตุลาคม 2564
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
  1 เพศ


  2 ท่านเคยใช้ Cloud ทั้ง Office365 และ Google Apps for Edu มาก่อนหรือไม่


  3 คณะ/สาขา
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
  1 ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน O365 เพียงใด

  2 หลังอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ Office365 เพียงใด

ด้านการนำความรู้ไปใช้
  3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
  4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

  5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม

ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
  5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย

ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
  1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาเอก
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี