ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 20 กันยายน 2564
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการทุกระดับด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ประเภทของผู้รับบริการ
ข้อมูลทั่วไป
  1 เพศ


  2 ประเภทของผู้รับบริการตอนที่ 2
คำอธิบาย : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการใช้บริการตามความเป็นจริง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ

  2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ

  3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

  4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ

  5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการโดยรับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว

  6 มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ การตอบข้อคำถาม ข้อสงสัยรวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

  7 แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานที่อยู่นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ

  8 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ

  9 ดูแลให้ผู้รับริการได้รับความพึงพอใจ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
  1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาเอก
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี