ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2567
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานไปพัฒนาการให้บริการต่อไป
ตอนที่ 1 งานบริการวิชาการที่ติดต่อขอรับบริการ
-
  รูปแบบกิจกรรม
  หัวข้อเรื่องที่รับบริการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
-
  1 เพศ


  2 อายุ

  3 อาชีพ
  4 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการวิชาการ  5 หน่วยงานที่ท่านสังกัด (ถ้ามี)
ตอนที่ 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
-
  1 ความเหมาะสมของผู้ให้บริการ ด้านการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา การนำเสนอองค์ความรู้ และการให้บริการ

  2 กิจกรรมและการให้บริการ การจัดแสดงผลงาน หรือการสาธิตตัวอย่าง

  3 ความเหมาะสมของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์จากการเข้ารับบริการ

  4 ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน และระยะเวลาในการให้บริการ

  5 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน ก่อน เข้ารับบริการวิชาการ

  6 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน หลัง เข้ารับบริการวิชาการ

  7 โอกาสและความสามารถในการนำความรู้จากหน่วยงานไปประยุกต์ใช้

  8 การเข้ารับบริการสามารถแก้ไขปัญหาหรือได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

  9 ระดับความพึงพอใจของท่านจากการเข้ารับบริการครั้งนี้

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
คำอธิบาย : จงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
  -
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
การประเมินความพึงพอใจต่อด้านสภาพแวดล้อมทางภายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะฯ 2565
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการดำเนินงานหลักสูตร การดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นางพรลภัส พงษ์พานิช(1)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2566
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (จิตบริการ) ประจำปี 2566 _นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน