ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2565
ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ


  2 สถาณภาพ


ตอนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
  1 ความรู้ของท่านก่อนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

  2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับท่านในระดับใด?

  3 คุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของแม่โจ้ ควรที่จะอนุรักษ์เป็นมรดกสืบทอดไว้ต่อไปหรือไม่ ระดับใด?

  4 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยมีการจัดแสดงได้น่าสนใจระดับใด?

  5 ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าเยี่ยมชมพิพธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ระดับใด?

  6 ภาพรวมของการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย

  7 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุนวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบสำรวจความสนใจในการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม
แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ