ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
โครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม
ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ความพึงพอใจต่อโครงการ
1. เนื้อหาของการบรรยาย
  1.1 ระดับความยากง่ายของเนื้อหา

  1.2 ความรู้ที่ได้รับหลังการบรรยาย

  1.3 ความทันสมัยของเนื้อหา

  1.4 การนำไปปฏิบัติจริง

2. วิทยากร
  2.1 บุคลิกภาพ

  2.2 ความรู้ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ

  2.3 การนำเสนอ / การถ่ายทองความรู้

  2.4 การตอบข้อซักถาม

3.การดำเนินการบรรยาย
  3.1 ความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบในการบรรยาย

  3.3 ช่วงเวลาที่จัด

4. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในปีถัดไป
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในปีถัดไป
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุนวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบสำรวจความสนใจในการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม
แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ