ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564
กิจกรรมการบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 2311 ชั้น 3 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การฟังบรรยายพิเศษหัวข้องานวิจัย เรื่อง "Responsive Polymer”
โดย อาจารย์ ดร.ศรภัทร นิยมสินธุ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจต่อโครงการ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
  1. การประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายพิเศษ  2. ระยะเวลาในการดำเนินการมีความเหมาะสมความพึงพอใจต่อโครงการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  1. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดบรรยายพิเศษ  2. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ  3. เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อความต้องการด้านวิทยากร
  1. ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้  2. วิทยากรมีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสม  3. การตอบข้อซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  2. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ  3. สามารถนำประโยชน์และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงข้อเสนอแนะในการจัดบรรยายพิเศษ
  ข้อเสนอแนะในการจัดบรรยายพิเศษในครั้งต่อไป
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุนวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบสำรวจความสนใจในการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม
แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ