ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ด้วยศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) มีความประสงค์ที่จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกสาขาวิชา เพื่อประกอบการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบของการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ท่านกำลังศึกษาอยู่ คณะ/วิทยาลัย
  1 คณะ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ด้านที่ 1 ด้านระบบการสอบทางอิเล็คทรอนิกส์
  1 ความถูกต้องและรวดเร็วของข้อสอบ

  2 ความเหมาะสมของจำนวนข้อสอบ

  3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กำหนดให้

  4 ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  5 ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการสอบ

  6 บรรยากาศของห้องสอบ

ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

  2 ความชัดเจนในการอธิบายและให้คำแนะนำถึงขั้นตอนต่างๆ

  3 การให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และไมตรีจิตอันดี

  4 ความเหมาะสมของการจัดตารางสอบ

  5 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ให้ความเป็นกันเอง

ข้อเสนอแนะ
  1 ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุนวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบสำรวจความสนใจในการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม
แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ