ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ด้วยศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) มีความประสงค์ที่จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกสาขาวิชา เพื่อประกอบการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบของการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ท่านกำลังศึกษาอยู่ คณะ/วิทยาลัย
  1 คณะ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ด้านที่ 1 ด้านระบบการสอบทางอิเล็คทรอนิกส์
  1 ความถูกต้องและรวดเร็วของข้อสอบ

  2 ความเหมาะสมของจำนวนข้อสอบ

  3 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่กำหนดให้

  4 ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  5 ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการสอบ

  6 บรรยากาศของห้องสอบ

ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

  2 ความชัดเจนในการอธิบายและให้คำแนะนำถึงขั้นตอนต่างๆ

  3 การให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และไมตรีจิตอันดี

  4 ความเหมาะสมของการจัดตารางสอบ

  5 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ให้ความเป็นกันเอง

ข้อเสนอแนะ
  1 ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุง
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาเอก
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี