แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบทดสอบ "ก่อน" เข้าร่วมกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้านการประมง
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้านการประมง
ประเมินความพึงพอในการให้บริการของศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จ.เชียงใหม่
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2565
แบบประเมินคุณภาพการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา ปี 2565
แบบประเมินคุณภาพการให้บริการกองคลัง ประจำปี 2565
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการทำงานมีสุข บุคลิกสดใส อาชีพเสริมสุขใจ ด้วยรักและห่วงใยชาวแม่โจ้
แจ้งรายชื่อผู้ดูแลอาคาร
แบบสอบถามโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 "พิธีดำหัวหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565"
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร