แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2564
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสอบถามกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาโท
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายใน)-ระดับปริญญาเอก
แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (หน่วยงานภายนอก)-ปริญญาเอก
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2563