แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2561 (ช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยระหว่างวันที่ 22/5/2561 ถึง 30/4/2562)
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ จำนวนเงินต่ออาจารย์และนักวิจัย คะแนนที่ได้
วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ มนุษย์ รวม วิทย์ (60,000 บาท = 5 คะเนน) มนุษย์  (25,000 บาท = 5 คะเนน)
บาท/คน คำนวณ คะแนน บาท/คน คำนวณ คะแนน
0. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 271 96,371,721.95 24,135,891.40 120,507,613.35 367.0 247.0 614.0 262,593.25 21.88 5.00 97,716.16 19.54 5.00 5.00
1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ239,516,253.009,516,253.0023.023.0413,750.1334.485.005.00
2. คณะบริหารธุรกิจ313,872,143.003,872,143.0039.039.099,285.7219.865.005.00
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร5430,282,254.2030,282,254.2059.059.0513,258.5542.775.005.00
4. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว172,872,875.802,872,875.8015.016.0191,525.0538.315.005.00
5. คณะวิทยาศาสตร์7027,929,279.9527,929,279.95116.0116.0240,769.6520.065.005.00
6. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร239,125,303.709,125,303.7041.042.0222,568.3818.555.005.00
7. คณะศิลปศาสตร์92,415,149.702,415,149.7073.073.033,084.246.625.005.00
8. คณะเศรษฐศาสตร์245,125,394.405,125,394.4030.030.0170,846.4834.175.005.00
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม83,949,029.603,949,029.6028.528.5138,562.4411.555.005.00
10. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี185,213,318.905,213,318.9018.018.0289,628.8324.145.005.00
11. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร4514,210.00514,210.005.05.0102,842.0020.575.005.00
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร131,347,272.00420,608.001,767,880.0014.015.029.096,233.718.025.0028,040.535.615.005.00
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ343,820,680.606,134,566.509,955,247.1047.543.090.580,435.386.705.00142,664.3428.535.005.00
14. วิทยาลัยบริหารศาสตร์52,780,944.002,780,944.0020.020.0139,047.2027.815.005.00
15. วิทยาลัยพลังงานทดแทน85,188,330.005,188,330.0019.019.0273,070.0022.765.005.00