ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการออกแบบวางผังเชิงพื้นที่ร่วมกันผ่านประสบการณ์จริง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการออกแบบวางผังเชิงพื้นที่ร่วมกันผ่านประสบการณ์จริง
หัวข้อภาษาอังกฤษ : -
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ตีพิมพ์ : 25 มิถุนายน 2562
ฉบับที่ : Proceedings
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.2
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
Surasawasdi Sooksawasdi
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
5
Yasufumi UEKITA
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : University of Tsukuba
5
Pranom Tansukanun
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12
Marie NAKAMURA
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : National Museum of Ethnology
13
Phisith SIHALARTH
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : National University of Laos
13
Sithixay INSISIENGMAY
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : National University of Laos
15
Ikuro SHIMIZU
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : School of Architecture, Shibaura Institute of Technology
15
ศ.ดร.อิคุโระ ชิมิซึ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : School of Architecture, Shibaura Institute of Technology
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021