ความต้องการในการส่งเสริมปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2559 - 30/09/2560
บทคัดย่อ :