กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเขตหนาวในพื้นที่โครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2559 - 30/09/2560
บทคัดย่อ :