การพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มออกซิเจนและการหมุนเวียนของน้ำที่เหมาะสมในการผลิตปลากะพงขาวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
นักวิจัย :
ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2562 - 30/09/2563
บทคัดย่อ :