การสำรวจการรับรู้จากการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปีบัญชี
นักวิจัย :
นายคณิต โพธิจินดา , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
นางสาวประภาวลัย คชศิลา , ร้อยละความรับผิดชอบ 10 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
นายรุจน์ เจริญเมือง , ร้อยละความรับผิดชอบ 5 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
นายชนทัต ทิพย์มณฑา , ร้อยละความรับผิดชอบ 5 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
นางสาวศิริดาว มณีขัติย์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 5 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2561 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :