พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวม
นักวิจัย :
รศ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ , ร้อยละความรับผิดชอบ 100 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2561 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :