แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างนักผลิตในชุมชนของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุมพร
นักวิจัย :
นางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 100 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด N/A
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2558 - 30/09/2559
บทคัดย่อ :