แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำแก้วน้ำทิพย์ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย :
วัลยา ม่วงสวย , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
จารวี สุสิลา , ร้อยละความรับผิดชอบ 25 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/01/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินศักยภาพและจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการและเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำแก้วน้ำทิพย์ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสำรวจนิเวศวิทยาถ้ำ แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค สังเคราะห์ผลแบบบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่าถ้ำแก้วน้ำทิพย์มีศักยภาพปานกลางในการรองรับกิจกรรมนันทนาการ (คะแนนเฉลี่ย = 2.24) และอยู่ในช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการประเภทแหล่งท่องเที่ยวกึ่งสันโดษแบบใช้ยานยนต์ (ค่าคะแนนเฉลี่ย = 3.175) พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นธรรมชาติมีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อทางศาสนา และมีร่องรอยของผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ต้องพึ่งพาตัวเองในการประกอบกิจกรรมระดับสูงและควรมีเจ้าหน้าที่นำทางหรือควบคุมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในขณะประกอบกิจกรรม และควรกำหนดขีดความสามารถการรองรับนักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งละ 9 คนต่อครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน แนวทางการพัฒนาที่ควรมีการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และมุ่งเน้นประสบการณ์นักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง มีความสะดวกสบายพอสมควรในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติและพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ

The objectives of this research were to classify recreation opportunity, evaluate potential of tourism resources and initiate guidelines for tourism development in Kaew nam thip cave in Khanthuli sub-district, Suratthani province. It was participatory action research. Data was collected by using in-depth interview, survey, observation and SWOT analysis. The instruments used for this research were an application of recreation opportunity spectrum (ROS), an evaluation of cave attraction potential and interview questionnaire form. Descriptive content analysis and evaluation were used to determine the result of the study. The results show that evaluation potential of the cave attractions is in moderate potential (average score = 2.24), and ROS was Semi-Primitive Motorized (SPM) (average score = 3.175) due to the large number of new rocks. Most of the area is still full of natural resources. Some modifications have been made for religious purposes, and the effects, which are caused by the access to the area are remained. The opportunity to see other tourists is lower. They must serve themselves for high-level activities and should have the staff to guide or control their learning activities while conducting activities. It is capable of accommodating up to 9 people per a session. At the same time, developed guidelines on the area that should be provided for tourism and focused on tourists’ experience in moderate level is convenient enough in recreational activities. Moreover, the area also provides the opportunity of natural and self – sufficient learning conforming with the level of recreational opportunities.