กลไกการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุนเครือข่ายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2558 - 30/09/2559
บทคัดย่อ :