การบริโภคสินค้าและอาหารอินทรีย์ของประชาชนในเขตออำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/05/2561 - 31/03/2562
บทคัดย่อ :
การบริโภคสินค้าและอาหารอินทรีย์ของประชาชนในเขตออำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Organic Food Products Consumption of People in Sansai District, Chiang Mai Province