โครงการฐานข้อมูลพืชและสมุนไพรสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศป่าบ้านโปง