แบบจำลองผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาในประเทศไทย
นักวิจัย :
วิวรรณ ไกรวุฒินันท์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
แบบจำลองผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาในประเทศไทย

The Relationship Model of Performance of the Language Schools Entrepreneurs in Thailand