ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง
นักวิจัย :
อัศนีย์ ณ น่าน , ร้อยละความรับผิดชอบ 40 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเนชั่น
ฑัตษภร ศรีสุข , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง

FACTOR AFFECTING THE ADOPTION OF INFORMATION TECHNOLOGY OF EMPLOYEE IN MEDIA BUSINESS