การรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวหมู
นักวิจัย :
สุทธิดา สุภาศรี , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
สุพิมล ศรีประไพ , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
สุนิสา แก้วดี , ร้อยละความรับผิดชอบ 30 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ดำเนินการ :
01/07/2561 - 31/12/2561
บทคัดย่อ :
การรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวหมู

Consumer Perception towards Online Service Quality of Aom Noodle Shop