20831 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: การวัดและการประเมินผล การจัดทำรูบริค (Rubric) และเกณฑ์การให้คะแนน (Marking Scheme)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117