20357 : โครงการคืนเห็ดถอบสู่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117