20353 : โครงการจัดทำคำรับรองปฏิบัติการและถ่ายทอดตัวชี้วัดแก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117