20321 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล และ Green University Ranking
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117