20315 : การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการดิจิทัล ด้านธุรกิจ และด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117