20313 : โครงการอบรมการใช้ AI ช่วยแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษในงานวิชาการ และอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลจาก Scopus และ Google Scholar
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117