20309 : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117