20293 : โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117