20291 : โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และระบบ IOT ร่วมกับการบริหารจัดการวัสดุชีวมวลเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ช่วยยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117