20264 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต Non degree (ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117